مشتریان

گروه بهمن که تولید کننده خودرو تحت لیسانس مزدا می باشد در سال 1331 تاسیس شده است. در شروع کار شرکت برخی مدلهای کامیونهای مزدا را تحت لیسانس تولید می نمود. درحال حاضر شرکت مدلهای مختلفی از مزدا وانت سریB، مزدا 323 ، مزدا 3، اتوبوس هایIsuzuو کامیونهایFAWرا تولید می کنند.گروه بهمن بر مبنای ارزیابی که توسط سازمان مدیریت صنعتی به صورت سالانه برگزار می شود در لیست 100 شرکت برتر ایران قراردارد.