اخبار

نیره پیروز بخت معاون رییس جمهور و رییس سازمان ملی استاندارد ایران در نمایشگاه بین المللی تهران با حضور در سالن ۳۵ از کنسرسیوم کروز و رایزکو بازدید به عمل آورد. 

در این بازدید برای وی از فعالیت های زیست محیطی و ارتقاء سیستم های تولید قطعات برای انجام استانداردهای کشور توضیحاتی داده شد.

پیروزبخت فعالیت های انجام شده در شرکت های کنسرسیوم کروز و رایزکو را قابل ستایش دانست.