اخبار

کروز با همت و دانش مهندسان خود توانسته بسیاری از قطعات حساس خودرو مانند ECU، جلو آمپر و... را بومی سازی کند و با افزایش داخلی سازی و تیراژ توليد سبب افزایش اشتغالزایی و کاهش خروج ارز از کشور شده است.