اخبار

بهروز حبیبی عضو هیات مدیره شرکت قطعه سازی کروز از طراحی و ساخت نسل پنجم رایانه خودرو توسط این قطعه ساز خبر داد.