اخبار

گروه قطعه سازی کروز: 1.اشتغال پایدار برای ۶۰ هزار نفر ایجاد کرده است. 2.با وجود محدودیت های پیرامون کرونا تا نیمه آذر ماه، با رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی تولید را بدون هیچ توقفی ادامه می دهد. 3.در همه زمان قطعات مورد نیاز خودروسازان را به موقع تحویل می دهد.