اخبار

مدیر تحقیق و نوآوری شرکت کروز گفت: از پنج سال گذشته تحقیق در زمینه بومی سازی ایربگ را آغاز کردیم تا این قطعه را داخلی سازی کنیم و اکنون ایربگ های تولیدی از نظر قیمت، کارکرد و ایمنی توانایی رقابت با بازارهای خارجی را دارند.