اخبار

بعد از 2 سال سخت، پروژه SAP ERP شرکت کروز در ابتدای سال 1393 با موفقیت Go Live شد. طی دوران پیاده سازی، کلیه پرسنل مرتبط با اجرای پروژه با تلاش فراوان موفق شدند با تغییرات فراوانی که در فرایندهای اجرایی شرکت بوجود آوردند زمینه ساز بهبودهای زیادی در رابطه با فعالیتهای مختلف شرکت شوند. ولی همانطور که می دانیم، بهبود مستمر فرایندها بخصوص درشرکتهای بزرگ مانند کروز تقریبا پایان ناپذیر است و این مسیری است که طی آن مستلزم دقت، صبر، تلاش و احساس مسئولیت است.

در حال حاضر بیش از 85 % سیستمهای اطلاعاتی شرکت در برنامه جامع SAP ERP پیاده سازی شده است و چند زیر سیستم باقیمانده نیز پس از اجرای  فاز 2 پروژه در سال 1394 به این مجموعه اضافه می شوند.