اخبار

نیروی انسانی همواره به عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین سرمایه شرکت کروز درنظر گرفته شده است. در این راستا تلاش مدیریت ارشد شرکت بر این بوده است تا محیط کاری سالم و پویا ایجاد کنند به نحوی که همه  کارکنان بتوانند ضمن رعایت ارزشهای اصلی شرکت، در مسیر تحقق اهداف فردی، سازمانی و اجتماعی مشخص شده خود فعالیت نمایند.

طبق آخرین آمار ارائه شده توسط واحد منابع انسانی شرکت کروز، تا پایان بهمن ماه سال 1395 حدود 11500 نفر در شرکت کروز اشتغال دارند که از این تعداد حدود 2897 نفر در کارخانه یک ، 5427 نفر در کارخانه دو و 3176 نفر در کارخانه سه مشغول به کار هستند.