شرکای تجاری

شرکتS&T Motiv(با نام سابقS&T Daewooو پیش از آنIndustriesDaewoo Precision) در سال 1981 تاسیس گردیده است. این شرکت تولید کننده قطعات صنایع نظامی و قطعات خودرو در کره جنوبی می باشد.تولید قطعات خودرو در این شرکت از سال 1986 آغاز گردید. در ماه دسامبر 1992 این شرکت وارد بورس کره جنوبی شد. پس از مشکلاتی که برای شرکتDaewooپیش آمد، آن شرکت در فوریه 2002 تجزیه شد و سهام آن در بورس کره جنوبی عرضه گردید. اینگونه بود که اکثریت سهام آن توسط هولدینگS&Tدر ماه ژوئن 2006خریداری گردید و نام شرکت بهS&T Dawooتغییر کرد. درماه مارس 2012هم نام شرکت مجددا بهS&T Motiveتغییر نمود.