شرکای تجاری

شرکتValeoیکی از تامین کنندگان قطعات خودروست است که با کلیه خودرو سازان در سرتاسر جهان همکاری می نماید.به عنوان یک شرکت صاحب تکنولوژی،Valeoمحصولات و سیستمهای نوآورانه ای را عرضه می کند که باعث کاهش انتشار گازCO2شوند و ضمنا حس خوب رانندگی را تقویت نمایند.شرکتValeoاز 4 گروه تجاری و بخش خدماتValeoتشکیل شده است:گروه تجاری "سیستم های آسایش و پشتیبانی رانندگی" سیستمهای رابط میان راننده، خودرو و محیط را طراحی و تولید می کند که به افزایش راحتی و ایمنی کمک می کند.گروه تجاری "سیستم های قوای محرکه" راهکارهای نوآورانه ای را با هدف کاهش مصرف سوخت و کاهش انتشار گازCO2در حوزه قوای محرکه ارائه می دهد.گروه تجاری "سیستمهای تهویه" سیستمها، ماژولها و اجزایی را طراحی و تولید می کند که با مدیریت انرژی حرارتی تولید شده توسط قوای محرکه خودرو، بتواند آسایش لازم (دمای مطلوب) را برای سرنشینان خودرو فراهم نماید.گروه تجاری "سیستمهای دیداری" سیستمهای نوآورانه ای را طراحی و تولید می کند تا بتواند از لحاظ دیداری شرایط بسیار خوبی را برای راننده فراهم نماید و بدین ترتیب باعث افزایش ایمنی راننده و رهگذران شود.بخش "خدماتValeo" تامین کننده قطعات اصلی خودرو برای خودرو سازان و لوازم یدکی اصلی برای بازار است. این گروه طیف گسترده ای از محصولات و خدمات را در سرتاسر دنیا ارائه می نماید.