شرکای تجاری

شرکتContinental Automotive Systems - CASدر سال 1906 توسط آلفرد توز به عنوان زیرمجموعه ای از شرکتContinental AGآلمان تاسیس شد. این شرکت تامین کننده قطعات سیستم ترمز، قطعات الکترونیکی، باتری های لیتیومی – یونی و نیز خدمات مهندسی جهت ایمنی و قوای محرکه برای صنایع خودرو میباشد.این شرکت از دو بخش تشکیل شده است:Continental Temicکه بر سیستمهای الکترونیکی خودرو متمرکز است وContinental Tevesکه به عنوان طراحی کننده و سازنده ترمزهای الکترونیکی و هیدرولیکی ، سیستم های ایمنی ، سیستم های پایداری شاسی و سیستم های تعلیق بادی الکترونیکی شناخته میشود. شرکتCASشامل 44 کارخانه ، مرکز تحقیق و مسیر تست در 15 کشور مختلف ازجمله 10 شرکت سرمایه گذاری مشترک در آسیا می باشد. میانگین تولید روزانه شامل 45000 سیستم ترمز الکترونیکی، 136000 کالیپر ترمز ، 163000 سنسور سرعت چرخ، 27000 مجموعه ایربگ و 72000 ماژول الکترونیکی کنترل می باشد. فروش شرکتCAS در سال 2004 معادل 5 میلیارد یورو بود .CASمالکیت بخش خودرو شرکتMotorolaرا در جولای سال 2006 بدست آورد. همچنین شرکت Continenalاخیرا مالکیتSiemens VDOاز شرکتSiemens AGرا نیز بدست آورده است.